Repareer-wetgeving waarvoor we ook in 2024 blijven strijden

Repareer-wetgeving waarvoor we ook in 2024 blijven strijden

In oktober 2023 stemde men in het Europees Parlement voor (hoopgevende) nieuwe repareer-wetgeving, na een langaanhoudende strijd die we hebben geleverd met de Europese Right2Repair-coalitie (hier vind je een videoverslag van de ludieke actie die we mee organiseerden bij het Europees Parlement op 24 oktober 2023). In de zogenaamde ’trialoog’ tussen het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie die in de loop van volgend jaar plaatsvindt krijgt deze wettekst definitief vorm. Het is dan ook cruciaal dat we in 2024 blijven druk zetten op de onderhandelaars om deze wetgeving zo repareer-vriendelijk, sociaal rechtvaardig en duurzaam mogelijk te maken. We willen er daarbij voor zorgen dat de volgende zes puntjes worden opgenomen in de wettekst:


1) Recht op reparatie voor alle producten

Europeanen omarmen in hoog tempo de circulaire economie. De gegevens die zijn verzameld in duizenden Repair Cafés bewijzen dat EU-burgers een breed scala aan producten willen repareren. De nieuwe reparatievoorschriften (artikel 5) moeten ten minste betrekking hebben op de producten in bijlage II en fietsen (zoals voorgesteld door het Europees Parlement). We roepen de onderhandelaars op om ambitieus te blijven wat betreft het brede productbereik van het verbod op anti-reparatiepraktijken, zoals in de versie van het Parlement van artikel 9 bis (nieuw):

“6. De lidstaten verbieden praktijken die consumenten belemmeren hun recht op reparatie uit te oefenen, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

(…) (b) het verbieden van contractuele, hardware- of softwaretechnieken die reparatie kunnen verhinderen of beperken en het verbieden van de weigering om een goed te repareren dat eerder door een onafhankelijke reparateur, niet-professionele reparateur of eindgebruiker is gerepareerd.”


2) Brede en betaalbare toegang tot reparatie-informatie en alle reserveonderdelen
 
Brede en betaalbare toegang tot reserveonderdelen is essentieel om reparatieopties voor consumenten te garanderen en de ontwikkeling van een Europese hersteleconomie mogelijk te maken. Daarom roepen we de onderhandelaars op om de versie van het Parlement van artikel 5, lid 3, te behouden:
 
“producenten moeten ervoor zorgen dat onafhankelijke reparateurs, refurbishers en eindgebruikers tegen redelijke en niet-discriminerende kosten toegang hebben tot alle reserveonderdelen en alle reparatie-gerelateerde informatie en instrumenten, inclusief diagnose-instrumenten, gedurende een periode die overeenkomt met ten minste de verwachte levensduur van het product.”

3) Transparantie over de prijzen van originele reserveonderdelen

Om de transparantie te vergroten en ervoor te zorgen dat redelijke prijzen voor reserveonderdelen worden nageleefd, is het essentieel dat fabrikanten bindende prijzen van onderdelen op hun websites publiceren, zoals voorgesteld in de versie van het Parlement van artikel 5, lid 3 bis (nieuw):

“3a. Producenten moeten op hun websites alle informatie beschikbaar stellen die betrekking heeft op reparatie, zoals reparatieprijzen en prijzen van reserveonderdelen voor de in bijlage II genoemde goederen.”


4) Het gebruik van compatibele onderdelen ondersteunen en anti-reparatietechnieken van fabrikanten verbieden

Om consumenten betaalbare reparatiemogelijkheden te bieden, is het van cruciaal belang om het gebruik van compatibele verbruiksgoederen, reserveonderdelen en accessoires toe te staan die niet noodzakelijkerwijs uitsluitend door de oorspronkelijke fabrikant worden geleverd.

Opdat dit een verschil maakt, is het ook essentieel om hardware- of softwaretechnieken te verbieden waarmee fabrikanten de onafhankelijke reparatie of renovatie van een product beperken of onmogelijk maken, of de functionaliteit van het product na reparatie buiten hun geautoriseerde netwerken beperken;

Wij dringen er daarom bij de onderhandelaars op aan de versie van het Parlement van artikel 5, lid 3, onder b (nieuw) over te nemen: “3b. Producenten mogen de reparatie niet belemmeren door contractuele, hardware- of softwaretechnieken. Producenten mogen het gebruik van originele of tweedehands reserveonderdelen, compatibele reserveonderdelen en via 3D-printing geproduceerde reserveonderdelen door onafhankelijke reparateurs niet belemmeren, wanneer die reserveonderdelen voldoen aan de eisen van nationaal of EU-recht.”.


5) Lidstaten de bevoegdheid geven om reparatiefondsen en -vouchers in te voeren

De hoge reparatiekosten vormen nog steeds een belangrijk obstakel om producten die in theorie gerepareerd kunnen worden daadwerkelijk te repareren. Het huidige systeem stimuleert impliciet de vervanging van producten in plaats van reparatie, doordat geen rekening wordt gehouden met alle externe effecten van de wegwerpeconomie. Financiële prikkels voor reparatie kunnen deze barrière helpen verzachten. Succesverhalen uit Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk laten zien hoe deze regelingen consumenten mondiger maken en ondersteunen, de lokale circulaire economie dynamischer maken en enorme hoeveelheden emissies en hulpbronnen besparen.

Daarom steunen wij de verwijzing van het Parlement naar de regelingen in artikel 9 bis (nieuw):

“2. De in lid 1 bedoelde maatregelen kunnen bijvoorbeeld de vorm aannemen van reparatievouchers, nationale reparatiefondsen of andere acties en stimulansen.”


6) Prioriteit voor herstelling binnen het wettelijke garantiekader

Om gevallen van niet-conformiteit van producten binnen het wettelijke garantiekader op te lossen, moet prioriteit worden gegeven aan reparatie in plaats van vervanging. Daarom steunen wij het volgende voorstel van de EU-Commissie:

In artikel 13, lid 2, van Richtlijn (EU) 2019/771 wordt de volgende zin toegevoegd:

“In afwijking van de eerste zin van dit lid moet de verkoper, wanneer de kosten voor vervanging gelijk zijn aan of hoger zijn dan de kosten voor reparatie, de goederen repareren om die goederen conform te maken.”


Dit artikel werd uit het Engels vertaald en werd oorspronkelijk gepubliceerd op de website van r2r Europe. Dit is de link naar het oorspronkelijke artikel.