Privacyverklaring Repair&Share vzw

Onze privacyverklaring

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?

Verstrekking van jouw gegevens aan derden

Bewaartermijn

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Jouw rechten omtrent gegevens

Klachten

Wijziging privacyverklaring

 

Onze privacyverklaring

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe Repair&Share vzw omgaat met persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Repair&Share vzw houdt zich in alle gevallen aan de gangbare wetten en regels omtrent privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR).

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan gerust contact op: Repair&Share vzw, Edinburgstraat 26 1050 Brussel, info@repairshare.be, tel. 02 894 46 15.

Ons privacybeleid houdt in dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, die doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer nodig;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen die de beveiliging van jouw persoonsgegevens waarborgt;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (met jouw toestemming);
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?

Voor de volgende doeleinden en rechtsgronden verwerkt Repair&Share vzw de volgende persoonsgegevens. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 • Het versturen van e-nieuwsbrieven: naam, voornaam, e-mailadres (doel is informeren met jouw toestemming, gegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem Emeel);
 • Voor jouw deelname aan activiteiten van Repair&Share vzw: naam, voornaam, e-mailadres + in sommige gevallen ook adres, geboortedatum (doel wordt gespecifieerd per activiteit bv. Administratieve opvolging / verzekering, gegevens worden opgeslagen in ons planningssysteem Podio);
 • Wanneer je vrijwilligerswerk doet voor Repair&Share: naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer (doel is administratieve opvolging en verzekering, gegevens worden opgeslagen in ons planningssysteem Podio);
 • Wanneer je als organisatie partner wordt van Repair&Share, registreren we jouw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail (doel is administratieve opvolging).
 • Bij publieke activiteiten maken wij vaak foto’s (of laten we foto’s maken door een vrijwillige / professionele fotograaf). Deelnemers kunnen steeds aangeven dat ze niet herkenbaar op onze foto’s willen staan.

Wanneer je gebruik maakt van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies. De website van Repair&Share maakt minimaal gebruik van cookies en die cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Meer informatie: zie cookieverklaring.

 

Verstrekking van jouw gegevens aan derden

Repair&Share vzw kan de gegevens die jij verstrekt, aan derden doorgeven indien dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.m. netwerk);
 • Het verzorgen en verspreiden van e-nieuwsbrieven en uitnodigingen (het bovenvermelde Emeel)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen heldere verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met bovenvermelde partijen (verwerkers) hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dat wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons daar (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht die toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dat afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voordien.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Repair&Share vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard.

 

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Repair&Share vzw van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om ze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Jouw rechten omtrent gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Onderaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of aan een andere, door jou aangeduide partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan willen we je vragen om die aan ons te communiceren. Je hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijziging privacyverklaring

Repair&Share vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van die wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.

 

Vragen over onze omgang met privacy? Aarzel niet om contact op te nemen met info@repairshare.be of 02 894 46 15.